Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamin nabízí pomoc těm mladým lidem na Orlickoústecku ve věku 8 – 16 let, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy či chováním. Tato pomoc spočívá v nabídce sociálních služeb a volnočasových aktivit, které slouží k předcházení vzniku a k řešení společensky nežádoucích jevů v jejich životě, k nalezení pozitivního životního stylu a k jejich zapojení do společnosti.

Cíle NZDM Kamin

Klienti

 • u nás nacházejí během dospívání bezpečné prostředí – fyzickou, psychickou, sociální ochranu a podporu
 • uvědomují si sociální a zdravotní rizika spojená s určitým způsobem života a jsou schopni se jim vyhnout
 • umí rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy
 • rozpoznají své potřeby a problémy a sami nacházejí cestu k jejich řešení
 • dokáží rozvíjet a využít své znalosti, schopnosti a dovednosti, a to i při přípravě na své povolání
 • uvědomují si své hodnoty, jsou schopni o nich diskutovat a jsou otevřeni k jejich revizi
 • jsou schopni trávit čas společensky přijatelným způsobem a přitom budovat zdravé vztahy s vrstevníky i autoritami
 • zapojují se do společnosti např. prostřednictvím dalších aktivit Rodinného centra Srdíčko z.s. a dalších organizací, dobrovolnictví a pořádání vlastních akcí

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku 8 – 16 let žijící především na území Orlickoústecka, kteří jsou

 • ohrožení společensky nežádoucími jevy či chováním (např. bez pevného rodinného zázemí, nebo s nepříznivou rodinnou situací, která neposkytuje přirozenou oporu a ochranu proti vzniku společensky nebezpečných jevů jako závislosti, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, kriminalita, aj.)
 • ohroženi sociálním vyloučením např. v důsledku odlišného životního stylu jejich rodiny a blízkého okolí (může se jednat i o příslušníky jiného etnika nebo národnosti)
 • nacházejí se v obtížné životní situaci (např. krizová situace v rodině, potíže ve škole, šikana…)
 • mají potíže ve vztazích s vrstevníky
 • mají potíže s běžným způsobem trávení volného času (např. s pravidelnou docházkou, s dodržováním pravidel a závazků, s výběrem smysluplné aktivity, rodina je v tom nepodporuje apod.)
 • pohybují se v takových neformálních sociálních skupinách, ve kterých jsou běžné společensky nebezpečné jevy (např. nadměrná konzumace alkoholu, tabáku, drog, předčasné zahájení sexuálního života, kriminalita)

Principy poskytovaných služeb

Kamin funguje na proncipech nízkoprahovosti (být dostupní pro ty, kterým pomáháme), anonymity (pro využívání našich služeb nevyžadujeme znát jméno ani jiné citlivé údaje o uživateli) a křesťanských hodnot. 

Nízkoprahovost

 • Podmínkou užívání Kaminu není žádná forma členství nebo registrace.
 • Uživatelé se mohou a nemusí zapojovat do připravovaných činností.
 • Základní služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Uživatelé mohou přicházet a odcházet kdykoli v rámci otevírací doby, která je uzpůsobena potřebám cílové skupiny a uživatelé jsou s ní seznámeni.
 • Služba je při dodržení stanovených pravidel poskytována všem jednotlivcům z cílové skupiny bez ohledu na původ, rasu, orientaci, pohlaví, náboženské vyznání, politickou orientaci či sociální postavení.

Anonymita

 • Zájemci o službu i uživatelé nemusí personálu klubu sdělit své jméno ani jiné osobní údaje, stačí, když vystupují pod přezdívkou.

Křesťanské hodnoty

 • Úcta k člověku a nezcizitelnost lidské důstojnosti.
 • Svobodná vůle a odpovědnost jednotlivce.
 • Podpora tradičního modelu rodiny.
 • Respektování křesťanských hodnot pracovníků klubu ve vztahu k lidskému životu, sexualitě, násilí a k dalším tématům. 

Publikace tohoto manuálu

Výše uvedený obsah Veřejného závazku je publikován na těchto místech:

 • kamin.klubexit.cz
 • Nástěnka zařízení