Poslání

Kamin tu je proto, aby nabídl pomoc těm mladým lidem na Orlickoústecku ve věku 8-16 let, kteří vykazují anebo je ohrožuje společensky nepřijatelné a rizikové chování. Tato pomoc spočívá v nabídce sociálních služeb a aktivit, které slouží k předcházení vzniku a k řešení společensky nežádoucího chování v životech mládeže, k nalezení pozitivního a přijatelného životního stylu a k zapojení do společnosti. Kamin funguje podle principů nízkoprahovosti (být dostupní pro ty, kterým pomáháme), anonymity (pro využívání našich služeb nevyžadujeme znát jméno ani jiné citlivé údaje o uživateli) a křesťanských hodnot.

Cíle

 • Nabízet uživatelům útočiště – fyzickou, psychickou a sociální ochranu během pobytu v Kaminu či poskytovaní služeb terénním pracovníkem. Nabízet služby a aktivity vstřícně a dle standardů kvality tak, aby byly ochráněny práva uživatelů i pracovníků služby.
 • Vstřícně a neformálně pomoci uživatelům orientovat se v jejich sociálním prostředí, uvědomit si své potřeby a problémy, se kterými jim služba může pomoci, vytvářet podmínky k jejich řešení.
 • Poskytovat sociální služby a aktivity terénní a ambulantní formou ve prospěch uživatelů tak, aby mohli co nejsamostatněji řešit svou nepříznivou situaci.
 • Zlepšovat kvalitu života uživatelů předcházením nebo snižováním sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života.
 • Nabízet volnočasové aktivity, které pomohou ke zlepšení vztahů uživatelů a pracovníků klubu a tudíž k efektivnějšímu poskytování sociálních služeb. Nabízet uživatelům další alternativy realizací jejich možností a potenciálu formou dalších aktivit Rodinného centra Srdíčko z.s., jiných organizací, formou dobrovolnictví nebo pořádání vlastních akcí.

Činnosti

Služba zahrnuje a používá následující činnosti ke splnění cílů:

 • výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Mladí lidé ve věku 8 – 16 let, kteří jsou ohrožení společensky nepřijatelným a rizikovým chováním, sociálním vyloučením a sami nezvládají řešení své neuspokojivé osobní a sociální situace. Jedná se především o mladé lidi žijící na území Orlickoústecka.

Jde o mladé lidi:

 • trpící sociálním vyloučením v důsledku odlišného životního stylu jejich rodiny a blízkého okolí, který okolní společnost hodnotí jako nepřizpůsobivý. Může se jednat o příslušníky jiného etnika nebo národnosti, kteří jsou zatíženi projevy xenofobie nebo rasismu ze strany většinové společnosti.
 • bez pevného rodinného zázemí, nebo s nepříznivou rodinnou situací, která mladému člověku neposkytuje přirozenou oporu a ochranu proti vzniku společensky nebezpečných jevů (závislosti, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, kriminalita, aj.
 • kteří se pohybují v takových neformálních sociálních skupinách, ve kterých jsou běžné společensky nebezpečné jevy, jako je nadměrná konzumace alkoholu, tabáku, drog, předčasné zahájení sexuálního života, kriminalita.
 • kteří odmítají trávit svůj volný čas společensky akceptovatelným způsobem, např. ve standardních institucích jako DDM, a to zejména z důvodu odmítání pravidelnosti a tvoření závazku.
 • řešící různé životní problémy nad jejich síly (závislosti, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, kriminalita, aj.), které vyžadují odbornou pomoc.

Principy poskytovaných služeb

Nízkoprahovost

 • podmínkou užívání Kaminu není žádná forma členství nebo registrace
 • uživatelé se mohou a nemusí zapojovat do připravovaných činností
 • základní služby jsou poskytovány bezplatně
 • uživatelé mohou přicházet a odcházet kdykoli v rámci otevírací doby, která je uzpůsobena potřebám cálové skupiny a uživatelé jsou s ní seznámeni
 • služba je při dodržení stanovených pravidel poskytována všem jednotlivcům z cílové skupiny byz ohledu na rasu, orientaci, pohlaví, náboženské vyznání, politickou orientaci, či sociální postavení.

Anonymita

 • Zájemci o službu i uživatelé nemusí personálu klubu sdělit své jméno ani jiné osobní údaje, stači, když vystupují pod přezdívkou
 • Anonymita nemá vliv na poskytování sociálních služeb personálem klubu

Křesťanské hodnoty

 • úcta k člověku a nezcizitelnost lidské důstojnosti
 • svobodná vule a odpovědnost jednotlivce
 • podpora tradičního modelu rodiny
 • respektování křesťanských hodnot pracovníků klubu ve vztahu k lidskému životu, sexualitě, násilí a k dalším tématům.

Specifikace pomoci

 • vychází z individuálně určených potřeb osob, je poskytována v zájmu uživatelů za dodržování lidských práv a základních svobod
 • působí na uživatele aktivně
 • podporuje rozvoj jejich samostatnosti
 • motivuje je k takové činnosti, která nevede k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • posiluje jejich sociální začleňování

Další ustanovení

Publikace tohoto manuálu

Výše uvedený obsah veřejného závazku je publikován na těchto místech:

 • Webové stránky kamin.klubexit.cz
 • Nástěnka zařízení